siedziba godziny urzędowania kontakt mapa czynności


siedziba

Siedziba Kancelarii Notarialnej znajduje się w Mielcu przy ul. Żeromskiego 19 lok. 304 na III piętrze biurowca "Amigor" (dawniej MPB), który wyposażony jest w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, w którym mieści się Kancelaria, dostępny jest duży bezpłatny parking. W bliskim sąsiedztwie znadują się: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy oraz Szpital Powiatowy.


godziny urzędowania

Poniedziałek: 9:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 9:00 - 15:00
Czwartek: 9:00 - 15:00
Piątek: 9:00 - 15:00

Inne terminy ustalane indywidualnie.


kontakt


Kancelaria Notarialna Justyna Mazur notariusz

Adres: ul. Żeromskiego 19 lok. 304, 39-300 Mielec
Tel.: 605 888 942
E-mail: notariusz.mazur@gmail.com
WWW: www.notariusz-mazur.mielec.pl


mapajakich czynności dokonuje notariusz?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W myśl art. 79 wyżej wymienionej ustawy, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim.Copyright © M.M.